Ориентирование. Днепропетровск

форум ориентирования в Днепропетровске, других регионах Украины и не только
Сьогодні: 18.01.2021, 14:16

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Створити нову тему Відповісти  [ 297 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 13:19 
Офлайн

З нами з: 28.06.2009, 19:29
Повідомлень: 115
я не знаю:(

_________________
С уважением , Павел Слобожанинов


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 14:22 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 20.01.2003, 23:16
Повідомлень: 350
Звідки: Киев
http://ebustreaming.fr.edgesuite.net/vp ... 9_live.asx

_________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 14:45 
Офлайн

З нами з: 07.07.2008, 09:38
Повідомлень: 42
не грузит, ошибку выдает :(

_________________
Я Низнаускас


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 14:49 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 20.01.2003, 23:16
Повідомлень: 350
Звідки: Киев
у меня работает , перегружай периодически

_________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 14:53 
Офлайн

З нами з: 28.06.2009, 19:29
Повідомлень: 115
спасибо Василий
отлично работает.

_________________
С уважением , Павел Слобожанинов


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 15:16 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 20.01.2003, 23:16
Повідомлень: 350
Звідки: Киев
Глебов едет на Вингстедте

_________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 15:34 
Офлайн

З нами з: 12.05.2008, 12:19
Повідомлень: 43
Звідки: Чернівці
Мамлеев с Хубманом тоже дуэтом поливают


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 15:41 
Офлайн

З нами з: 28.06.2009, 19:29
Повідомлень: 115
Ага,у Глебова есть шансы быть в 15ке

_________________
С уважением , Павел Слобожанинов


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 15:51 
Офлайн

З нами з: 28.06.2009, 19:29
Повідомлень: 115
Миша Мамлеев скорее всего будет в призах.Радуемся за наших итальянцев

_________________
С уважением , Павел Слобожанинов


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 16:12 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 20.01.2003, 23:16
Повідомлень: 350
Звідки: Киев
100евро Глебов заработал!

_________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 16:13 
Офлайн

З нами з: 28.06.2009, 19:29
Повідомлень: 115
а где можно узнать возраст Мамлеева?

_________________
С уважением , Павел Слобожанинов


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 16:17 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 20.01.2003, 23:16
Повідомлень: 350
Звідки: Киев
http://runners.worldofo.com/mikhailmamleev.html

_________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 16:19 
Офлайн

З нами з: 28.06.2009, 19:29
Повідомлень: 115
спасибо, ато Википедия выдавала 78ой год, а на самом деле он еще старше.

_________________
С уважением , Павел Слобожанинов


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 18:21 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 08.08.2008, 15:59
Повідомлень: 40
Ðóñëàí ïðîãðåññèðóåò, áûë 26 ñåé÷àñ 20. Ñêîðî â äåñÿòêó ïîïàäåò. Îòîìñòèë Êîâàëüñêèõ. À êòî-íèáóäü çíàåò, îí àâòîìàòè÷åñêè ïîïàäàåò íà ñëåäóþùèé ìèð (êëàññèêà) èëè íåò


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 18:32 
Офлайн

З нами з: 28.07.2006, 11:25
Повідомлень: 436
Звідки: Харків
зависит от того, кого тренером осенью выберут и какое он (она) положение разработает.

_________________
http://alexstarov.blogspot.com/


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 18:57 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 08.08.2008, 15:59
Повідомлень: 40
Ñïàñèáî


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 19:20 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 20.01.2003, 17:06
Повідомлень: 1194
Звідки: Днепропетровск - Ивано-Франковск
Хороший результат у Руслана.

Я надеялся на 15, но верил, что в 20-ке.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 20:29 
Офлайн

З нами з: 12.09.2007, 19:29
Повідомлень: 484
Звідки: Мукачево
Фулеров на Бабці написав:
...Мужская эстафета – очень хорошо. Твердая четверка. Хотя место разочаровывает – реально 11-е. С составом угадали...
Еще год назад и надежная команда вырисовывалась на будущее: Ушкварок, Кратов, Мухидинов... Кратов..., Мухидинов ушел в велосипедный спорт. ...

:oops: Не пощастило нашій збірній на foot-O ЧС! Якби керівники польської збірної не включили "велосипедиста" Роберта Банаха до команди, були б українці в естафеті шостими. А так Банах і на велоЄвропі вдало виступів, і на «біговому Світі» допоміг своїм добігти до п’єдесталу. До речі, і минулого року у Чехії, поляки в естафеті на чолі з Банахом, як
Леонид написав:
...надрали зад...
:wink: українцям


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 20:57 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 08.08.2008, 15:59
Повідомлень: 40
ß óâåðåí, ÷òî Áàíàõ íà÷èíàë ñ áåãîâîãî îðèåíòèðîâàíèÿ, è òàê êàê ×åìïèîíàò Ìèðà â foot åìó íå âûèãðàòü, ïî÷åìó áû íå ïîïðîáîâàòü â âåëî. È íå íàäî íàìåêîâ íà Ìóõèäèíîâà, ò.ê. êîìàíäà è òàê âûñòóïèëà ïðèëè÷íî. È ïîëÿêà, Ðóñëàí íàäðàë íà äëèííîé. Êîãî, ïî Âàøåìó, èç íàøåé ñáîðíîé áû íå îáîãíàë ïîëÿê íà ôèíèøíîé ïðÿìîé? Ìîë÷èòå,çàòî ÿ çíàþ òî÷íî, ÷òî Áàíàõà îáîãíàëè áû âñå ÷ëåíû ñáîðíîé.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23.08.2009, 22:31 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 20.01.2003, 23:16
Повідомлень: 350
Звідки: Киев
http://runners.worldofo.com/robertbanach.html
Банах далеко не велосипедист...

_________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Большой успех в трейл-О
ПовідомленняДодано: 25.08.2009, 13:43 
Офлайн
Аватар користувача

З нами з: 06.10.2007, 16:46
Повідомлень: 203
Звідки: Одесса, Ильичевск
victorki написав:
Тут вот что хотел бы заменить. В Венгрии сейчас находятся два сильных наших корреспондента: Островский и Фулеров.
Алексей, правда, куда-то пропал, но Евгений активен и когда не переходит на трёп, то пишет интересно, а главное то, чего из дома никак не увидишь.


В Венгрии, в том месте где я жил, интернета не было. Где-то его искать времени не было, так как бегал сам и смотрел на ЧМ. Сейчас начинаю потихоньку писать отчеты, в дневнике.
В целом впечатления от Мира, как от зрителя - хорошие, от Кубка Венгрии, как участника - плохие.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09.09.2009, 23:01 
Офлайн

З нами з: 09.10.2006, 15:04
Повідомлень: 296
Звідки: Mogilev\Dnepropetrovsk
А Габор вернулся, видели? Так тихо и скромно, вроде как второй состав сборной. Даже интересно: почему решил бежать?


Догори
 Профіль  
 
Показувати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 297 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Працює на phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2011 Українська підтримка phpBB